ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ …….. ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ?

ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ

 clinically proven SONICWAVE ਥੈਰੇਪੀ ਬਿਨਾ  ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਦ  ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ  ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ life ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ,

FULLMAST ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ consultation book ਕਰੋ 

Brampton ਚ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ

ਡੁਅਲ-ਐਕਸ਼ਨ ਸੋਨਿਕ ਵੇਵ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੌਕਵੇਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਮੁੜ-ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Fullmast ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ: “ਰੇਡੀਅਲ ਅਤੇ ਫੋਕਸਡ।” ਰੇਡੀਅਲ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਕਸਡ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਲ-ਐਕਸ਼ਨ SONICWAVE ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਿਰਫ FullMast ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Erectile Dysfunction
Erectile Revitalization
SONICWAVE™
Make Appointment

ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣਾ: ਜਿਨਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਆਦਮੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਸੁੰਗੜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਪਾਅ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SONICWAVE ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਮਰਦ ਜੋ ਲਿੰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FullMast ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੁੱਲਮੈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਭੋਗ ਜਿੰਦਗੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਨਸੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। fullMast ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

 ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਅਤੇ ਪੇਰੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਟੇਢੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭੋਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੰਟੋ ਅਤੇ ਨੀਆਗਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

Dr. Len De Bolster

ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨਸੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਕਸਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਓ।

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ…